Allmänna villkor

Villkor & policy har uppdaterad senast 01/07/19

Onic Design Org Nr: 650612-2743
ANSVARSBEGRÄNSNING: 
Vi lämnar inga garantier men ska, efter bästa förmåga, avhjälpa eventuella fel eller brister. 9.2 Vi har rätt att ta bort eller flytta information vid felsökning eller misstanke om brott samt rätt att stänga av Tjänsten i avvaktan på vidare utredning. 9.3 Vi har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det ärpåkallat av tekniska, underhålls-, drifts-eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet för relevanta toppdomännamn eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. Ersättning för otillgänglighet under underhåll utbetalas inte. 9.4 Vi har rätt att ta del av all information som hanteras i Tjänsten, för att kunna fullgöra våra rättigheter och skyldigheter enligt avtalet med Kund.
KUNDENS ANSVAR: 
Kunden ansvarar för att kontaktinformationen som lämnas till oss är korrekt och uppdaterad. Vi kan inte hållas ansvariga för skador eller problem som uppstått på grund av att vi har fått felaktig kontaktinformation
AVGIFTER & BETALNING:  
Avgifter utgår enligt Onic Designs vid varje tid gällande prislista för tjänsten, om inget annat avtalats. Alla avgifter är beräknade i SEK och anges inklusive moms. Betalning görs mot faktura, swish & konto betalning (normalt 10 dagar).
Kunden ska betala hälften av totala summan enligt syns på avtal innan arbetet ska börja och hälften före leverans.
Har full betalning inte skett senast 10 dagar efter det att påminnelse tillsänts Kunden äger Onic Design rätten att med omedelbar verkan skicka ärendet vidare till inkasso/kronofogden. Vid försenad betalning utgår en påminnelseavgift.
Onic Design äger dessutom rätt att debitera lagstadgade eventuella inkassoavgifter. Om Kunden byter faktureringsadress eller e-postadress skall detta utan dröjsmål skriftligen meddelas till Onic Design.
Onic Design äger alltid rätt att med omedelbar verkan höja avgifter om det krävs för att bibehålla kvalitén i produkten och det nya priset gäller omedelbart efter godkännande från kund.
Om Kunden inte har utnyttjat beställd tjänst på grund av försening eller omständighet hänförlig till Kunden, befriar detta inte Kunden från betalningsskyldighet. Kunden skall snarast meddela Panda Design inom faktura anses felaktig. Sker detta inte inom skälig tid (senast 10 dagar efter fakturadatum) förlorar Kunden rätt att göra invändning mot faktura.

Om kunden godkänt en design/utkast och produktion påbörjats är kunden bunden till avtal och är skyldig att betala för den köpta tjänsten. Inga större förändringar kan göras förutom t.ex. byta teckensnitt/storlek/bild eller dylikt som Onic Design avgör.

Vill kunden byta design efter ett godkännande som innebär att en ny produktion måste göras får kunden betala en ny produktion enligt gällande prislista eller offert. Vid eventuella extra tjänster eller tillägg/funktioner tillkommer avgift enligt gällande prislista eller offert. Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning.
Kunden ansvarar för all information publiceras på sin hemsida och det är kunden som skall lägga in information på hemsidan om inget annat är avtalat. Om kunden anlitar eget webbhotell för hosting av hemsidan tar Onic Design inget ansvar för eventuella direkta eller indirekta skador och ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter, avbrott, uteblivna leveranser i form av data, bristande tillgänglighet eller liknande omständigheter eller händelser.
Vänligen vänd er direkt till den leverantör som står för hostingen för eventuella frågor. Kunden ansvarar för att Onic Design har tillgång till korrekt och effektiv kontaktinformation. Kunden ansvarar för säker hantering av sitte användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt.
TIDPUNKT FÖR LEVERANS AV PRODUKT ELLER TJÄNST:  
Sker enligt överenskommelse, Onic Design tar inget ansvar om en deadline inte går att hålla på grund av att kunden varit sen med att lämna in material eller en flytt av domän, webbhotell eller liknande drar ut på tiden på grund av en extern leverantör.
BACKUP OCH DRIFT :
Om Onic Design inte hostar kundens hemsida ansvarar kunden själv för att se över att det regelbundet tas backup av hemsidan samt databasen. Många webbhotell erbjuder denna tjänst automatiskt men det är kundens ansvar att se till att deras webbhotell eller dem själva regelbundet tar backup av hemsidan samt dess databas.
Onic Design ansvarar inte för bortfall av data vid t.ex. hackerattack, serverhaveri, brand, stöld eller liknande men gör allt vi kan för att motverka detta.
UPPDATERING AV MJUKVARAN: 
Hemsidorna byggs i WordPress som ständigt är under utveckling och det kommer nya versioner med jämna mellanrum. Vi tar inget ansvar för att funktioner, utseende, eller själva hemsidan kommer fungera i framtida versioner av WordPress. Vi ansvarar enbart för att de fungerar vid leverans i den just då aktuella versionen av WordPress. Samma sak gäller insticksprogram (plugins) som används på hemsidan. Om någon funktion, utseende eller själva hemsidan inte fungerar i den nya versionen av WordPress eller nya versionen av pluginet gör vi allt vi kan för att försöka lösa det för er som har serviceavtal, även om vi inte bär något lagligt ansvar att korrigera detta.
Kunden kan med andra ord inte kräva att hemsidan ska fungera med nyare versioner av WordPress och/eller plugins och ingen ekonomisk ersättning kan utgå. Viktigt är dock att alltid hålla både WordPress och insticksprogram (plugin) uppdaterade för att förhindra dataintrång.
– Skulle du/ ni gå in och själva och redigera i koder eller låta någon annan göra det så upphör garantin. Webbläsare förnyar sig och funktioner kan sluta fungera på grund av det, detta är något som vi inte kan stå till svars för, likaså om er sajt blir hackad.

 

INNEHÅLLSANSVAR: 
Om Onic Design fått i uppdrag att skriva texter eller lägga in texter på hemsidan är det kundens ansvar att korrekturläsa och dubbelkolla att allt stämmer innan sidan släpps. Det är inte Onic Designs ansvar om något är felskrivet på hemsidan efter att kunden godkänt.

 

REFERENS: 
Onic Design äger rätt att använda samtliga produkter som referens i samtal med annan kund samt som exempel på www.onic.design

LÄNK: 

Onic Design äger rätt att längst ner på varje hemsida ha en länk till www.onic.design.
Denna länk ska vara så liten som möjligt och inte på något sätt förstöra sidans design.
PRISER OCH OFFERTER: 
De priser som anges i offert till kund gäller i sex månader om inget annat uppges. Priserna anges alltid inklusive moms. Har kunden inte skickat in material så produktion av tjänsten har kunnat påbörjas inom två månader från beställning så upphör kundens rätt att få samma pris och vi har även rätt att fakturera hela eller del av beloppet. Aktuell timtaxa är …… kr/timme exkl. moms.
Dessutom frånsäger sig Onic Design ansvaret för (a) fel som orsakas av webbplatsens användare, inklusive men inte begränsat till, felaktiga eller ofullständiga uppgifter och (b) alla skador, inklusive indirekta, särskilda, tillfälliga, monetära och följdskador som på något sätt är relaterade till användningen av webbplatsen.
Under inga omständigheter kommer Onic Design vara ansvarig för någon handling eller försummelse av tredje part, som till exempel finansiella institutioner, betalningssystem, kreditkortstjänsteleverantörer eller leverantören av teletjänster, Internet, datorutrustning eller programvara, eller för omständigheter utanför vår kontroll, inklusive (men inte begränsat till) brand, översvämning eller annan naturkatastrof, krig, upplopp, strejk, handling av civil eller militär myndighet, fel på programvara och/eller datorutrustningen, datavirus, eller fel eller avbrott i el-, tele- eller andra tjänster.
Onic Design ska inte ha något ansvar för följdskador, indirekta skador, monetära skador, särskilda skador eller andra skador som drabbat någon part (oavsett om dessa parter har informerats om risken för sådana skador eller ej) till följd av användning eller oförmåga att använda denna webbplats.
Användaren samtycker till att inte hålla Onic Design ansvarig för någonting som rör användningen av webbplatsen. Webbplatser tillhörande tredje part webbplatser innehåller länkar till webbplatser på internet som drivs av tredje part och kommer då och då att tillhandahålla material tillhörande tredje part på www.onic.design
Varje omnämnande på webbplatsen av produkter eller tjänster som tillhandahålls av tredje part är endast i informationssyfte och utgör inte en rekommendation av Onic Design och vi tar inget ansvar för dessa produkter eller tjänster. Webbplatsanvändarens förehavanden med tredje parter, som nämnts på www.onic.design är enbart mellan användaren och tredje parten och enligt de villkor, sekretesspolicy eller garantier förenade med dessa affärer. Användarens användning av en tredjeparts webbplats är på användarens egen risk och, som angivits ovan, utan garantier eller juridiskt ansvar av något slag från Onic Design.
SVENSK LAG: 
Onic Design tar inget ansvar ifall kunden nyttjar tjänsten på ett vis som kan anses bryta mot svensk lag eller ej följer rekommendationer från Allmänna Reklamationsnämnden eller dylik instans.
FORCE MAJEURE:
Vi har ingen skyldighet att uppfylla avtalet med Kund, om det förhindras av omständigheter som står utanför vår kontroll och  som  vi  inte  hade kunnat undvika, eller kunnat förutse när avtalet med Kunden ingicks. Exempel på sådana omständigheter är bland annat: stora  elavbrott, fel eller försening i leveranser från underleverantörer  eller störningar i tekniska system eller IT-system, brand, krig, militära   insatser, upplopp, strejk, arbetskonflikt, lockout, naturkatastrofer, blixtnedslag, översvämningar, m.m. Om våra åtaganden försvåras eller förhindras på grund av någon sådan typ av omständighet, ska full befrielse och friskrivning ske från vite och andra påföljder.